Inici > Avantatges de la BFP
 
Positius Negatius

Balanç energètic positiu (per produir l’energia equivalent a 100 litres de gasoil, només se n’utilitzen 5 litres en les diferents etapes de la cadena de transformació de la biomassa).

Balanç pràcticament neutre en emissions de CO2.

Augment de la taxa de fixació de CO2 al bosc: els arbres joves fixen major quantitat de CO2 que no els arbres vells i estancats en creixement per manca de gestió.

Producte sostenible que genera una energia renovable obtingut a partir de la gestió dels boscos.

Millora de les masses forestals (reducció de la densitat excessiva).

Compatibilització amb les operacions de prevenció d’incendis i reducció del risc d’incendi.

Reducció del risc de plagues forestals.

No es produeixen emissions de sulfurs (SO2) ni d’òxids de nitrogen (NOx) components de la pluja àcida. Millora de la qualitat de l’aire.

No genera residus. Les cendres que s’obtenen es poden utilitzar com adobs minerals.

Risc de sobreexplotació en cas d’una gestió errònia (només en cas de sobrepassar la capacitat de producció del sistema).

Reducció dels nivells de nutrients al sòl si s’extreu material fi (7-8 cm).

Una mala combustió pot produir l’alliberament de gasos contaminants.

 
Inici > Avantatges de la BFP