Taula 2: Classificació de l’estella segons la norma UNE-CEN/TS 14961 i tenint en compte la granulometria

Classificació de l’estella segons granulometria. Norma UNE-CEN/TS 14961

 

Rangs de granulometria

Valors màxims permesos

Fracció fina (màx 5%)

Fracció principal
(mín. 80%)

Fracció grossa (màx 1%)

Longitud

P16

< 1 mm

3,15-16 mm

> 45 mm

 < 8,5 cm

P45

< 1 mm

3,15-45 mm

> 63 mm

 

P63

< 1 mm

3,15-63 mm

> 100 mm

 

P100

< 1 mm

3,15-100 mm

> 200 mm