Tipus de biomassa

Els productes que es consideren dins del terme genèric de biomassa poden ser de tipus forestal, procedent de la indústria de transformació de la fusta, de tipus agrícola, del sector ramader i agroalimentari o residual. També hi ha els residus municipals i els cultius energètics.

Biomassa d’origen forestal. Es considera biomassa d’origen forestal tots els productes i restes que provenen dels treballs de manteniment i millora de les masses forestals. En el marc del projecte Enersilva, la biomassa d’origen forestal es va definir com la biomassa forestal primària (BFP). En són alguns exemples els productes i restes que provenen de les podes, les tallades i les aclarides.

Biomassa procedent de la indústria de transformació de la fusta. La indústria de transformació de la fusta, inclosa dins el sector forestal, genera subproductes que també són susceptibles de ser utilitzats energèticament. És el cas dels costers, les serradures, les escorces i els encenalls. També s’hi poden considerar els licors negres de la indústria paperera.

Biomassa d’origen agrícola. Les restes que es generen de les activitats agrícoles i agroalimentàries i que es poden utilitzar de forma directa com a combustible o com a matèria primera per obtenir altres combustibles –com poden ser els biocarburants– es consideren biomassa d’origen agrícola. Inclou les restes que provenen de conreus llenyosos (com les branques obtingudes de les podes d’arbres fruiters) i de conreus herbacis (com la palla dels cereals i la canyota de blat de moro).

Biomassa procedent del sector ramader i agroalimentari. Es refereix a tots aquells residus i subproductes orgànics que poden ser valorats energèticament a través del procés de digestió anaeròbia. Els purins de porc, els fems, els residus d’escorxador, els greixos animals i les restes de polpes de fruites, entre d’altres, són exemples d’aquest tipus de biomassa.

Cultius energètics. Són aquells conreus de plantes de creixement ràpid que es destinen de forma específica a obtenir energia. Entre aquests tipus de conreus cal destacar:

  • Els conreus productors de biomassa lignocel·lulòsica d’espècies llenyoses –l’eucaliptus (Eucalyptus sp) i el pollancre (Populus sp)– i herbàcies –l’herbacol o cardo (Cynara cardunculus)– entre d’altres.
  • Els conreus d’oleaginoses -la colza (Brassica napus) i el gira-sol (Helianthus annuus)- destinats a obtenir olis vegetals aptes per ser utilitzats com a carburants en el sector de l’automoció.

Residus municipals. Es consideren residus municipals les restes de poda i jardineria i els residus voluminosos (fusta neta provinent de la recollida selectiva i de la petita activitat industrial).

Biomassa de tipus residual. És aquella que prové d’un procés de transformació artificial. La fracció orgànica dels residus sòlids urbans (RSU), els fangs generats a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) o els olis vegetals ja utilitzats poden transformar-se en biomassa de tipus residual.