Què és la biomassa?

 

Biomassa és un terme molt ampli que, segons defineix l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial. L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové de la llum del sol. Gràcies al procés de fotosíntesi, les plantes verdes transformen la llum solar en energia que queda acumulada a l’interior de les seves cèl·lules. Aquesta energia emmagatzemada es pot alliberar sotmetent-la a diversos processos d’aprofitament energètic.

Existeix una gran diversitat de productes que es poden considerar biomassa. N’hi ha de tipus forestal, agrícola, del sector ramader i agroalimentari i de tipus residual. També hi ha els cultius destinats de manera específica a la producció d’energia (cultius energètics).

Segons la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009 relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, es defineix la biomassa com la fracció biodegradable dels productes, material de rebuig i residus d’origen biològic procedents d’activitats agràries -incloses les substàncies d’origen vegetal i d’origen animal-, de la silvicultura i de les indústries connexes -incloses la pesca i l’aqüicultura-, així com la fracció biodegradable dels residus industrials i municipals.

La biomassa és una font d’energia renovable de gran importància. Les possibilitats d’aprofitar-la com a energia són molt diverses, amb el gran avantatge, entre d’altres, que el seu ús no contribueix a incrementar l’efecte hivernacle, pel fet que el balanç d’emissions de CO2 és pràcticament neutre.