Inici
 

Sistemes de transport

El transport de la biomassa forestal des de carregador (o pista) fins a planta o centre d’emmagatzematge (lloc on es valora la biomassa) es pot realitzar amb diferents tipus de vehicles, en funció, principalment, de la distància a recórrer.

Transport d’estella

Els vehicles utilitzats i el cost per al transport d’estella segons distància són:

Distància Vehicle més adient* Cost**
Curta
(3-4 km)
Autocarregador o tractor agrícola amb remolc acoblat amb una càrrega útil d’unes 5-10 tones. Té una mobilitat pel bosc superior a la d’altres vehicles. No es disposa de dades de costos per aquests dos tipus de transport ja que no s’han utilitzat en les diferents experiències conegudes
Mitja
(10-30 km)
Tractors d’alta velocitat, amb bona mobilitat fora de pista.
Té certs avantatges d’accessibilitat en terrenys forestals, però és més ràpid per carretera que el tractor convencional.
Mitja-Llarga
(30-45 km)
Camions amb contenidor, amb una càrrega útil d’estella d’unes 8-12 tones 12,5 - 20,5 €/t verda
Llarga
(> 45 km)
Camions amb remolc, amb una càrrega útil d’estella d’unes 24-28 tones. 9 – 9,5 €/t verda

Fonts: * Centre de la Propietat Forestal, 2006; ** Elaboració Consorci Forestal de Catalunya, 2009

Transport de troncs

En el cas d’utilitzar el sistema d’aprofitament en què es fa l’estellat de troncs (arbres desbrancats) a planta, els vehicles que es poden utilitzar per al transport de troncs són:
  • Camió de 3 o 4 eixos, que pot transportar 11 o 16 tones respectivament. Aquest vehicle ja pot transportar la fusta des de peu de pista fins a planta
  • Tràiler, que pot transportar 21 tones. Aquest vehicle és útil per a distàncies llargues. En aquest cas es requereix fer un desembosc previ. En la columna del cost del tràiler ja s’inclouen els costos del desembosc

Els costos en funció de la distància són:

Distància Cost del camió de 3 o 4 eixos
(€/t verda)
Cost del tràiler
(€/t verda)*
10 km 8,50 13,00
30 km 10,50 14,00
50 km 12,00 15,00

* Els costos del tràiler ja inclouen els costos del desembosc. Font: elaboració CFC, 2009

Com es comprova, per distàncies curtes és més econòmic l’ús del camió de 3 o 4 eixos.

 
Inici