Inici > Avantatges de la BFP
 
Positius   Negatius

Balanç econòmic positiu (reducció dels costos de calefacció d’edificis).

Diversificació del mercat energètic (una nova opció davant els combustibles fòssils).

Ús de combustibles locals.

Major estabilitat de preus que en el cas dels combustibles fòssils.

Conversió d’un subproducte/residu en un recurs energètic.

Millora de les masses forestals (augment del creixement i de la qualitat de la fusta).

Disminució de la dependència de proveïment dels combustibles fòssils i reducció de la dependència energètica externa (utilització d’una font energètica local).

Creació de riquesa i llocs de treball en zones rurals.

Incentius per a la dinamització del mercat.

Potencial de producció de productes de major valor afegit (química verda, biocarburants, ...) a partir de la piròlisi de la biomassa lignocelulòsica.

 

Matèria prima molt poc densificada. És necessària una major quantitat de biomassa que de combustible fòssil per obtenir una mateixa quantitat d’energia. Requereix la mobilització de grans volums que provoca una baixa eficiència en el transport i emmagatzematge.

Disposició de la biomassa en llocs de difícil accés. Complexitat de l’evacuació de la biomassa forestal realment aprofitable.

Dificultat d’aprofitament de les restes dels aprofitaments silvícoles.

El cost elevat de les calderes i les instal·lacions pot suposar un fre a la seva generalització.

Necessitat d’investigació i recerca per a la millora de tecnologies de valorització del producte i de la logística dels aprofitaments i transport.

 
Inici > Avantatges de la BFP