Inici
 

Font: CPF. Any 2006

Font: CPF. Any 2006

Font: CPF. Any 2006

Font: CPF. Any 2006

Sistemes i costos d’aprofitament

Per a la producció d’estella es poden aplicar diversos sistemes d’aprofitament forestal, que es diferencien bàsicament pel lloc on es realitza l’estellat. Aquesta operació es pot realitzar a peu de pista, a carregador o a la mateixa planta de generació d’energia o centres d’emmagatzematge. En funció d’on es porti a terme l’estellat la seqüència d’operacions variarà, tal com es mostra a continuació.

Sistema 1. Estellat a peu de pista

Les operacions a realitzar són:

Tallada i arrossegament: s’efectua la tallada dels arbres, sense desbrancar ni despuntar, és a dir, reduint al màxim les tasques a realitzar a peu d’arbre. Per a la tallada es fa servir bàsicament la serra mecànica o processadora i l’arrossegament es fa mitjançant skidder o tractor amb cabrestant.

Estellat: l’estellat s’efectua a les pistes forestals on s’aplega la biomassa. L’estelladora ha de permetre una alta mobilitat per poder accedir a les diferents pistes forestals, ha de disposar de grua pròpia i d’un sistema logístic de desembosc consistent en un tractor amb remolc o un contenidor. La baixa productivitat d’aquest tipus d’estelladores amb alta mobilitat fa que els costos d’estellat siguin elevats.

Transport de l’estella: quan el remolc o el contenidor estan plens es desplacen fins al destí final. Aquest sistema pot ser interessant només en els casos en què la planta o magatzem estiguin a poca distància, ja que d’aquesta manera el vehicle que realitza el desembosc (tractor amb remolc o camió amb contenidor) pot fer també el transport fins a planta i no ha de traspassar el material a un altre mitjà de transport.

Sistema 2. Estellat a carregador

Les operacions a realitzar són:

Tallada i arrossegament: com en el cas anterior, s’efectua la tallada dels arbres amb serra mecànica o processadora, sense desbrancar ni despuntar. L’arrossegament es realitza amb skidder o tractor amb cabrestant o, en funció de les condicions del terreny, amb autocarregador.

Desembosc: el desembosc de l’arbre sencer es fa amb autocarregador o tractor amb remolc fins al carregador. En funció de la distància també es pot fer amb skidder.

Estellat: es realitza l’estellat a carregador, utilitzant una estelladora de menys mobilitat que la del sistema 1, però més pesant, robusta i de major potència, de manera que la productivitat també és major. Tot i que és necessari l’ús d’una maquinària addicional per al desembosc dels arbres, el major rendiment de l’estelladora hauria de compensar aquest cost.

Transport de l’estella: A partir d’aquest punt, ja es carrega l’estella al mitjà de transport corresponent.

Sistema 3. Estellat de troncs a planta o magatzem

Les operacions a realitzar són:

Tallada, processament i arrossegament: en aquest cas, després de la tallada de l’arbre, aquest es despunta i es desbranca, i es trosseja el tronc només si és necessari per optimitzar el transport. Per a l’arrossegament fins a pista també es pot utilitzar el mateix tipus de maquinària que en els sistemes 2 i 3: skidder, tractor amb cabrestant o autocarregador sempre que les condicions del terreny ho permetin.

Transport dels troncs: Si les condicions del terreny i de les pistes ho permeten, un cop la fusta és arrossegada i apilada a vora del camí, es sol utilitzar un camió de 3 o 4 eixos que ja porta a terme directament el transport fins a la planta. En cas d’haver de portar la fusta fins a carregador, el desembosc es realitza mitjançant el mateix skidder, amb autocarregador o tractor amb remolc.

Estellat: un cop realitzat el transport de la fusta fins a planta o magatzem, aquesta es pot estellar directament, o bé emmagatzemar per després fer l’estellat de la fusta seca. L’estellat es realitza amb estelladores fixes o semimòbils de gran potència, que tenen menys cost horari que les mòbils i permeten millors condicions de control de la qualitat d’estella.

Costos d’aprofitament

Els costos d’aprofitament varien bàsicament segons el lloc on s’estella la fusta i el sistema de desembosc. El cost d’estellat és superior quan aquest es realitza a peu de pista donat que s’ha d’utilitzar una estelladora amb alta mobilitat que, per contra, té un rendiment més baix. En el cas de l’estellat a carregador s’hi ha d’afegir el cost del desembosc de l’arbre sencer que no és necessari per al primer sistema.

El sistema que comporta un cost més baix d’estellat és el que es fa a planta o centre d’emmagatzematge estellant troncs ja processats. En aquest cas es poden utilitzar estelladores fixes de gran potència i alt rendiment. De totes maneres, en aquest sistema es porta a terme el desbrancat dels arbres que fa augmentar considerablement el cost de la tallada.

Per poder valorar el cost total dels diferents sistemes és important també tenir en compte els costos de transport, que varien en funció de la distància i de si es transporta tronc o estella.

Operació Cost *
(€/tona, considerant la fusta verda)

Sistema 1. Estellat a peu de pista

Tallada sense desbrancar i arrossegament

9 -15

Estellat a peu de pista

15 - 21

Transport d’estella

12,5 - 20,5

Total:

36,5 - 56,5

Sistema 2. Estellat a carregador          

Tallada sense desbrancar i arrossegament

9 -15

Desembosc de l’arbre sencer

7 - 9

Estellat a carregador

9 -15

Transport d’estella

12,5 - 20,5

Total:

37,5 - 59,5

Sistema 3. Estellat de troncs a planta o magatzem

Tallada, despuntat, desbrancat i arrossegament

15 - 24

Transport de troncs

9 - 12

Estellat a planta o magatzem

6 -12

Total:

30 - 48

* La variabilitat dels costos és deguda a la diversitat que es pot donar en quant a les condicions del terreny, el nivell de mecanització, l’espècie forestal i la tipologia de bosc.
Font: elaboració Consorci Forestal de Catalunya, 2009. Modificat novembre 2011.

 
Inici